درباره TESTO

این شرکت در سال 1957 در لنزکیرچ در منطقه جنگل سیاه آلمان تاسیس شد. از زمان تأسیس آن خصوصی بوده است. امروز، Testo شامل 33 شرکت تابعه و بیش از 60 عامل در سراسر جهان است.

  • <

Testo

rayka
نشت یاب گاز testo 316-2

نشت یاب گاز testo 316-2

@type_144

نشت یاب گاز testo 316-1

نشت یاب گاز testo 316-1

@type_144

نشت یاب گاز testo 317-2

نشت یاب گاز testo 317-2

@type_144

نشت یاب گاز testo 324 basic set

نشت یاب گاز testo 324 basic set

@type_144

نشت یاب گاز Pro set testo 324

نشت یاب گاز Pro set testo 324

@type_144

نشت یاب گاز testo 324 - Pressure/gas leak detector

نشت یاب گاز testo 324 - Pressure/gas leak detector

@type_144

ترانسمیتر فشار Basic set testo 312-4

ترانسمیتر فشار Basic set testo 312-4

@type_144

ترانسمیتر فشار testo 312-4

ترانسمیتر فشار testo 312-4

@type_144

ترانسمیتر فشار testo 312-4

ترانسمیتر فشار testo 312-4

@type_144

دیتالاگر testo Saveris T1

دیتالاگر testo Saveris T1

@type_144

دیتالاگر testo Saveris H3 D

دیتالاگر testo Saveris H3 D

@type_144

دیتالاگر testo Saveris H2 D

دیتالاگر testo Saveris H2 D

@type_144

دیتالاگر testo Saveris T2 D

دیتالاگر testo Saveris T2 D

@type_144

دیتالاگر testo Saveris T1 D

دیتالاگر testo Saveris T1 D

@type_144

دیتالاگر testo Saveris Pt D

دیتالاگر testo Saveris Pt D

@type_144

دیتالاگر testo Saveris T2

دیتالاگر testo Saveris T2

@type_144

دیتالاگر testo Saveris T3 D

دیتالاگر testo Saveris T3 D

@type_144

دیتالاگر testo Saveris H3

دیتالاگر testo Saveris H3

@type_144

دیتالاگر testo Saveris H4 D - 2-channel temperature/humidity

دیتالاگر testo Saveris H4 D - 2-channel temperature/humidity

@type_144

دیتالاگر testo Saveris Pt

دیتالاگر testo Saveris Pt

@type_144

1
2
Copyright © 2017 raykatajhiz.com All rights reserved